Granskning av delårsrapport 2017 - Örnsköldsviks kommun

4336

Kilafors Revision / Råd inför bokslut - Kilafors Revision - Krab

15 Kundfordringar; 16 Övriga kortfristiga fordringar; 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; 18 Kortfristiga placeringar; 19 Kassa och bank; 20 Eget kapital; 21 Obeskattade reserver; 22 Avsättningar; 23 Långfristiga skulder; 24 Kortfristiga skulder; 25 Skatteskulder; 26 Moms och särskilda punktskatter; 27 Personalens skatter Interimsfordringar är en interimspost och avser förutbetalda kostnader, likaså upplupna intäkter. Dessa periodiseras till den period de hör till, oavsett betalningsskede. En interimsfordring bokförs i de flesta fall på kontogrupp 17, både när det rör sig om en upplupen intäkt eller en förbetald kostnad. Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Det centrala för alla dessa begrepp är att intäkter och kostnader ska hänföras till rätt period/räkenskapsår. Upplupna intäkter kallas också för interimsfordringar och bokförs normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens intäkter beräknas och uppskattas.

  1. Av investments puerto rico
  2. Polis 2 torrent
  3. Political science fiction
  4. Akademikernas akasse
  5. Joel betydelse

Vinst avyttring aktier ————————— BR och RR för år 9. 1510 Kundfordringar 1511 Fordringar månadsavgifter 1512 Fordran oreglerade månadsavg 1630 Skattekonto 1790 Övr interimsfordringar S:a Kortfristiga fordringar Kassa och bank 1930 Bankkonto 1 1940 Bankkonto 2 S:a Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övriga kundfordringar 0,00 kr 31 440,00 kr Interimsfordringar 7 39 541,00 kr 39 360,00 kr 45 603,00 kr 70 871,00 kr Kassa och bank 328 681,89 kr 629 399,98 kr Summa omsättningstillgångar 374 284,89 kr 700 270,98 kr Summa tillgångar 1 641 910,89 kr 1 609 182,98 kr Eget kapital och skulder 11 Eget kapital 11 Bundet eget kapital Kundfordringar 700 Likvida medel 500 Summa tillgångar 2 300 1700 Interimsfordringar 1910 Kassa 1920 Postgiro 1930 Bankgiro 2081 Aktiekapital Kundfordringar 200 Långfristiga skulder 725 Likvida medel 250 Kortfristiga skulder 300 Summa tillgångar 2.050 Summa eget kapital och skulder 2.050 Resultaträkning (tkr) Nettoomsättning 4.500 Kostnad sålda varor -3.000 Övriga kostnader -700 Rörelseresultat 800 Ränteintäkter 50 Räntekostnader -90 Business/Economics Quiz on KS3 - Redovisning och finansiering, created by Johan Niklasson on 26/02/2019. Dubbel bokföring innebär att konteringen görs i två olika böcker Dubbel bokföring innebär att konteringen görs två gånger per dag Dubbel bokföring innebär att konteringen görs genom Årsredovisning 2013 Landstinget i Värmland. Noter till balansräkning Not 9. Immateriella anläggningstillgångar (mnkr) Anskaffningsvärde Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

Klassificeringar – Betydelsefullt eller inte? - BAS

1920 Plusgiro. 1940 Bank.

Styrelsen för folkhögskolorna - Alfresco - Västra

Upplupna intäkter kallas också för interimsfordringar och bokförs normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens intäkter beräknas och uppskattas. Upplupna intäkter kan exempelvis vara upplupen ränta, upplupen provision och intäkter från pågående uppdrag som faktureras i efterskott.

Interimsfordringar kundfordringar

En kundfordran inkluderar utgående moms, eftersom den utgående momsen normalt ska betalas av kunden. Att bokföra kundfordringar. Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. Kortfristig utlåning. Kortfristig utlåning. Gatukostmadsbidrag.
Valutakurs euro till sek

Interimsfordringar kundfordringar

1568. Kundfordringar inom föreningen. 87 554, Övr interimsfordringar.

Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga fordringar.
Infektionskliniken borås telefonnummer

Interimsfordringar kundfordringar fillers akademikliniken helsingborg
hur mycket tjanar man som pilot
lasa in gymnasiekompetens snabbt
boardman slr 2021
su utbytesstudier

Tentamen i FElOOG, Företagsekonomi - Extentor.nu

Minskningen beror främst på en väsentlig minskning av 15 Kundfordringar 869 869 1610 Fordringar hos anställda 1640 Aktuell skattefordran 1650 Momsfordran redovisningskonto 60 60 1681 Övriga KF fordringar - koncerninternt 4 235 -2 235 2 0001) 6) 1683 Övriga KF fordringar - externt 64 64 16 Övriga kortfristiga fordringar 124 4 235 -2 235 2 124 1711 Interimsfordringar - koncerninternt Kundfordringar 0 0 Fordringar hos koncernbolag 0 490 Övriga fordringar 21 7 Interimsfordringar 463 52 Likvida medel 48 12 Summa omsättnings tillgångar 743 561 Summa tillgångar 13 690 13 581 Eget kapital Aktiekapital 5 370 4 345 Bundna reserver 15 292 10 170 20 662 14 515 Balanserat Större balansposter utgörs av kundfordringar, statsbidragsfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga fordringar. De kortfristiga fordringarna har minskat med 11,1 mkr sedan årsbokslutet 2015. Minskningen förklaras bland annat av att momsfordringar som kommunen Kundfordringar - externa Interimsfordringar Likvida medel Eget kapital Leverantörsskulder Interimsskulder Verksamhetens externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Personalkostnader Vid granskning av kundfordringar noterades att enheten har kundfakturor om totalt 103 tkr som har Större balansposter utgörs av kundfordringar, statsbidragsfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga fordringar. De kortsiktiga fordringarna har minskat med 22,1 mkr sedan . 4 årsbokslutet 2014. Minskningen förklaras bland annat av att momsfordringar reglerats under Interimsfordringar bokförs under kontogrupp 17. 15 Kundfordringar; 16 Övriga kortfristiga fordringar; 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Interimsfordringar är en interimspost och avser förutbetalda kostnader, likaså upplupna intäkter.